بانک اطلاعاتی مربیان فدراسیون اسکیت

عکسنام و نام خانوادگیمدرک مربیگریدرجه مربیگریاستانشهرتاریخ انقضاء گواهینامه
عکسنام و نام خانوادگیمدرک مربیگریدرجه مربیگریاستانشهرتاریخ انقضاء گواهینامه

مربیان محترم میتوانند جهت ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی فدراسیون بصورت رایگان به لینک زیر مراجعه نمایند.

سامانه ثبت نام فدراسیون اسکیت