بانک اطلاعاتی داوران فدراسیون اسکیت

عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء
مریم عباس خان نایباسکیت رول بالدرجه 3قزوینقزوین1401/02/14
سارا خوش اخلاقاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/11/13
محمد اکبریاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/07/06
آفاق احمدیاسکیت سرعتدرجه 3فارسشیراز1400/06/24
امیرحسین محمدبیگیاسکیت سرعتدرجه 3اصفهاناصفهان1400/09/25
عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء

داوران محترم میتوانند جهت ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی فدراسیون بصورت رایگان به لینک زیر مراجعه نمایند.