لیست ثبت نام شدگان مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت ( نونهالان و نوجوانان)

نامنام خانوادگیمتولد سالجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش
علیرضااکبری نژاد1383آقافارساردیبهشت 10, 1398
محمدحسینفریادرس1386آقاالبرزاردیبهشت 10, 1398
سیدرضاحسینی1387آقااصفهاناردیبهشت 10, 1398
مهدیکرباسی1383آقاآذربایجان غربیاردیبهشت 9, 1398
مانیشیریجیان1385آقاتهراناردیبهشت 9, 1398
سامیارمحمدی ساکنه1391آقاالبرزاردیبهشت 9, 1398
رامتینطاهری1385آقاالبرزاردیبهشت 9, 1398
امیر علیحسینی1389آقاکرمانشاهاردیبهشت 8, 1398
امیرمهدیمحمدحسنی1387آقاالبرزاردیبهشت 8, 1398
پدرامبهرامی سامانی1389آقااصفهاناردیبهشت 8, 1398
امیررضاشفیعی1384آقااصفهاناردیبهشت 8, 1398
ایلیابرنده1386آقاالبرزاردیبهشت 8, 1398
بنیامیناصغر زاده1389آقاالبرزاردیبهشت 7, 1398
سهیلمقیمی1384آقااصفهاناردیبهشت 7, 1398
مهدیحیدر1386آقاتهراناردیبهشت 7, 1398
سيدروهامعلمي1389آقاتهراناردیبهشت 7, 1398
آرمانآخوندی1383آقاسمنانفروردین 24, 1398
آریاآخوندی1389آقاسمنانفروردین 24, 1398
امیر حسیناقایی نعمت اباد1383آقاآذربایجان شرقیفروردین 23, 1398
محرابکبیریان1385آقاخراسان رضویفروردین 23, 1398
اروینقدیمی1391آقابوشهرفروردین 23, 1398
مهردادهادی پور1386آقاقزوینفروردین 22, 1398
امیررضاحیدری1389آقاخوزستانفروردین 22, 1398
بهنامشاه محمدی1386آقاکرمانفروردین 22, 1398
ایلیااسکندری1387آقاهمدانفروردین 22, 1398
نامنام خانوادگیمتولد سالجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش