لیست ثبت نام شدگان مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت آلپاین (انتخابی تیم ملی)

نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش
بهنودخيرخواه1381/03/07آقاتهرانفروردین 21, 1398
سهیلجدی1383/09/27آقاتهرانفروردین 21, 1398
ابراهیمجدیدیان1368/04/27آقاتهرانفروردین 21, 1398
عاطفهشکارچی1375/02/23خانمقمفروردین 21, 1398
اناهيتاتاتاري1377/05/27خانمزنجانفروردین 21, 1398
رویاصفوی سلطانی1370/09/03خانمزنجانفروردین 21, 1398
علیمطلبی شیخ احمد1379/07/17آقاتهرانفروردین 21, 1398
روژينفلاح1381/06/16خانمتهرانفروردین 21, 1398
فریدهمحرمی1377/12/06خانمتهرانفروردین 21, 1398
آتناتوسلی1384/08/01خانمتهرانفروردین 21, 1398
میلادگودرزی1370/07/29آقااصفهانفروردین 20, 1398
مينافراهانى1380/04/10خانمتهرانفروردین 20, 1398
یاسینعزیزیان1384/03/23آقااصفهانفروردین 20, 1398
مریمخرسانی زواره ور1373/04/08خانمتهرانفروردین 20, 1398
سارهخرسانی زواره ور1379/07/07خانمتهرانفروردین 20, 1398
ریحانهپرویزی بابادی1376/11/07خانمچهارمحال و بختیاریفروردین 20, 1398
محمدرضاغلامی1377/06/11آقاتهرانفروردین 20, 1398
پرندخرمی1377/08/10خانمتهرانفروردین 20, 1398
سحرزلقی1374/07/24خانمتهرانفروردین 20, 1398
امیدداوری1369/08/27آقااصفهانفروردین 20, 1398
علیرضاارزانلو1369/11/10آقاتهرانفروردین 19, 1398
بتولاحمدی اسکندری1381/02/16خانماصفهانفروردین 19, 1398
رامیلاعلی پور گرجی1386/07/09خانممازندرانفروردین 19, 1398
فاطمهیدالهی بهنمیری1382/02/29خانممازندرانفروردین 18, 1398
پوریاواحد1369/05/06آقازنجانفروردین 18, 1398
آینازشیرین زاده1385/06/27خانممازندرانفروردین 18, 1398
امینناصحی1376/02/23آقازنجانفروردین 18, 1398
مائدهسعادت1383/02/06خانماصفهانفروردین 18, 1398
آیداعشق دوست شلمانی1381/03/24خانممازندرانفروردین 18, 1398
علىابراهيم نژاد فرد1374/05/22آقازنجانفروردین 18, 1398
نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش