لیست ثبت نام شدگان مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت فری استایل (انتخابی تیم ملی)

نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش
امیرمحمدمحمدی1385/01/27آقاالبرزفروردین 21, 1398
مبیناسلمانی ممقان1380/02/18خانمالبرزفروردین 20, 1398
علیرضاعبدی1380/07/30آقاالبرزفروردین 20, 1398
حسینسبحانی قصابسرایی1378/06/22آقاتهرانفروردین 19, 1398
حامدکاشانی1376/03/28آقاتهرانفروردین 19, 1398
نیلوفرکرباسی1380/08/05خانماصفهانفروردین 19, 1398
علیحکم آبادی1377/01/26آقاتهرانفروردین 19, 1398
فاطمهسلطانی اکبرآبادی1384/12/02خانمکرمانفروردین 19, 1398
فاطمههادیان قهدریجانی1386/01/28خانماصفهانفروردین 19, 1398
زهراطارمي1379/08/28خانمالبرزفروردین 19, 1398
زهراصادقيان1386/05/18خانمالبرزفروردین 19, 1398
عسلعلی عسگری1379/10/04خانمتهرانفروردین 19, 1398
ستایشعبداللهی1389/09/22خانمکرمانفروردین 19, 1398
کیمیادولتی1377/09/27خانمگلستانفروردین 19, 1398
حدیثهشریعتمدار طهرانی1382/06/23خانمخراسان رضویفروردین 18, 1398
معینحاصلی1382/08/11آقاهمدانفروردین 18, 1398
نداساداتیان1382/08/16خانماصفهانفروردین 18, 1398
نیماخسروانی1384/04/16آقااصفهانفروردین 18, 1398
بهرادتقوی1380/08/23آقاتهرانفروردین 18, 1398
مهدیجعفری هرستانی1381/08/04آقااصفهانفروردین 18, 1398
مهدیسعادتی1382/07/17آقاالبرزفروردین 18, 1398
کیهانکریم دهنوی1382/01/04آقااصفهانفروردین 18, 1398
زهراباقرزاده1380/09/08خانماصفهانفروردین 18, 1398
ماهانانوروزی1380/09/15خانمهمدانفروردین 18, 1398
عطیهقنبری نسب1381/02/01خانمهمدانفروردین 18, 1398
یگانهفهمیده وطن دوست1385/05/03خانمخراسان رضویفروردین 18, 1398
عالیهمقدم زاده1375/01/20خانمکرمانفروردین 18, 1398
امیرمحمدشمس الدین سعید1384/12/07آقاکرمانفروردین 18, 1398
متینمبصرفر1383/12/25آقاکرمانفروردین 18, 1398
عرفانگودرزی1384/12/09آقاالبرزفروردین 18, 1398
نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتاستان اعزام کنندهتاریخ ثبت نامویرایش